Can't Wait to Learn - Privacy Policy ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПРОГРАМА «ВИВЧАЮ – НЕ ЧЕКАЮ» (“CAN'T WAIT TO LEARN”) – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

*For English, scroll down.

Вступ

Фонд «Stichting War Child» (далі за текстом «War Child») є некомерційною організацією, яка працює виключно над покращенням психологічної стійкості та психофізичного стану дітей, які живуть в умовах насилля та збройного конфлікту. «War Child» розробила освітню технологічну програму під назвою «Вивчаю – Не чекаю» (“Can’t Wait to Learn”). У рамках цієї програми «War Child» розробила застосунок для цифрового навчання, доступний в App Store і Google Play («Застосунок»). Під час користування цим Застосунком ми збираємо про Вас деяку інформацію. Нижче ми пояснюємо, як саме ми використовуємо персональні дані, які збираємо через Застосунок. Зверніть увагу, що під час Вашого звернення стосовно Застосунку до «War Child» електронною поштою, окрім цієї Політики конфіденційності та Політики щодо файлів Cookie, застосовується стандартна заява про конфіденційність організації «War Child».

Хто відповідає за Ваші дані?

«War Child» відповідає за безпеку Ваших даних.

Наш головний офіс розташований за адресою:

Гелмголтзстрат 61-G

1098 LE Амстердам

+31 (0)20 422 7777

yourrights@warchild.nl

Застосунок «Can’t Wait to Learn - Ukraine»

«Can’t Wait to Learn» – це застосунок для цифрового навчання, де учні грають у контекстуалізованому ігровому світі. Ігровий світ створюється спільно з дітьми, щоб бути близьким для дитини та враховувати її культурні особливості. Зі світу гри учні отримують доступ до послідовних навчальних вправ, представлених у вигляді шаблону відео, за яким слідує набір ігрових вправ (міні-ігор) для кожного рівня. Міні-ігри також виконують функцію міні-тестів, і учні повинні продемонструвати мінімальний рівень знань, щоб перейти до наступного етапу гри. Гра в міні-ігри дозволяє дітям досягати результатів в ігровому світі та ігровому наративі. CWTL забезпечує зворотний зв’язок з дітьми та дозволяє самостійно навчатися.

Які дані ми зберігаємо і навіщо?

Ми зберігаємо лише конфіденційні дані, а не особисті дані. «War Child» обробляє наступні неособисті дані, отримані від Вас:

Інформацію, яку Ви вводите під час створення облікового запису, Вам пропонується вказати вік і стать (обидва пункти за бажанням) під час створення облікового запису. Ці дані надаються нам лише з Вашої згоди. Ми використовуємо ці дані на зведеному рівні для отримання інформації про те, які демографічні групи ми охоплюємо.

N.B. Вам також пропонується створити ім’я користувача, ці дані нам не надаються.

Інформація про те, як Ви використовуєте гру, наприклад, як часто Ви грали та Ваш результати у грі. Ці дані зберігаються з дотриманням конфіденційності, і ми не можемо пов’язати їх з конкретною особою. Ми використовуємо ці дані для покращення гри.

Автоматично згенерований ідентифікатор користувача. Ми використовуємо цю функцію, щоб зв’язати дані про ігровий процес з користувачами без потреби в їхніх особистих даних.

Для чого ми використовуємо Ваші дані?

Ми також використовуємо Ваші дані для аналізу використання Вами гри «Can’t Wait to Learn Ukraine», на основі чого ми зможемо розвиватися та вдосконалюватися у майбутньому. Ми не надаємо Ваші дані третім сторонами для рішень з відстеження.

До того ж, ми використовуємо Ваші дані, щоб застосунок залишався безпечним, швидким та доступним. Це використання ґрунтується на нашому виправданому інтересі забезпечити якість нашого застосунку та гарантувати доступність, збереженість і конфіденційність даних, які ми обробляємо.

Ми не використовуємо Ваші дані в маркетингових цілях і не будемо продавати Ваші особисті дані іншим особам.

Як довго ми зберігаємо Ваші дані?

Ми не зберігаємо Ваші особисті дані.

Хто має доступ до Ваших даних?

Наш спеціаліст з моніторингу та оцінки може отримати доступ до Ваших (конфіденційних) даних, щоб переконатися, що ми маємо коректне представлення деідентифікованих зведених даних.

Ми розміщуємо дані на хмарному хостингу Microsoft Azure в ЄС.

Крім того, ми можемо передавати Ваші дані для науково-дослідницьких цілей. У такому випадку ми передамо Ваші дані лише на «розсіяному рівні», тобто дані є конфіденційними та ніколи не можуть бути відстежені до окремої особи.

Уряд або інші сторони також можуть на підставі закону вимагати від нас надати Ваші дані. Ми надамо ці конфіденційні дані лише за потреби.

Як ми захищаємо Ваші дані?

У «War Child» безпека є першочерговою. Це стосується і Ваших даних також. Ось чому ми зберігаємо Ваші дані лише в захищених базах даних, використовуємо брандмауери, застосовуємо автоматичні періодичні оновлення та постійно працюємо над заходами для їх гарантованої безпеки. Ці заходи можуть бути технічними чи фізичними, а також інформувати наших колег про важливість безпеки даних.

Питання та прохання

Ми раді відповісти на будь-які питання. Ви також можете зв’язатися з нами, якщо Ви:

 • заперечуєте проти обробки Ваших даних
 • хочете відкликати попередню згоду
 • хочете коригувати або доповнити Ваші дані
 • хочете, щоб ми видалили Ваші дані
 • хочете, щоб Ваші дані були передані іншій стороні

Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою:

Stichting War Child

Відділ обслуговування клієнтів, Кун Номден

Гелмголтзстрат 61-G

1098 LE Амстердам

+31 (0)20 4227777

yourrights@warchild.nl

Якщо Ви не задоволені тим, як ми обробляємо Ваші дані, або маєте іншу скаргу, пов’язану з Вашими особистими даними, Ви можете подати скаргу до Нідерландського органу із захисту даних.

Privacy Policy - English

Introduction

The foundation Stichting War Child (hereinafter referred to as ‘War Child’) is a non-profit organisation that works exclusively to improve the resilience and wellbeing of children living with violence and armed conflict. War Child has developed an education technology programme called Can’t Wait to Learn. As part of this programme, War Child developed a digital learning application, which is offered via the App Store and Google Play (the ‘App’). When you use this App, we collect some information about you. Below we set out how we use the personal data we collect via the App. Please note that in addition to this Privacy and Cookie Policy, War Child’s regular privacy statement applies, when you contact War Child via e-mail about the App.

Who is responsible for your data?

War Child is responsible for securing your data.

Our home office is located at:

Helmholtzstraat 61-G
1098 LE Amsterdam
+31 (0)20 422 7777
yourrights@warchild.nl

Can’t Wait to Learn - Ukraine

Can’t Wait to Learn is a digital learning application, where learners play in a contextualised game world. The game world is co-created with children to be relatable to the child and to be culturally appropriate. From the game world, learners access sequenced educational activities that are presented in a pattern of video followed by a set of gamified exercises (minigames) for each level. The minigames also function as mini-tests and learners have to show a minimal level of competency in order to continue to the next stage of the game. Playing minigames lets children progress in the game world and game narrative. CWTL provides feedback to the children and allows for self-paced learning.

What data do we keep and why?

We're only storing anonymous data and not personal data. War Child processes the following non-personal data from you:

 1. Information you enter when creating an account, you are asked to provide an age and a gender (both optional) when you create an account. This data is shared with us only if you agree to it. We use this data at an aggregated level to report on which demographics we are reaching.
  N.B. You are also asked to create a username, this data is not shared with us.
 2. Information about the way you use the game, such as how often you have played and your progress made in the game. This is stored anonymously and cannot be linked by us to an individual. We use this data to improve the game.
 3. An automatically generated user ID.We use this so that we can couple gameplay data to users without the need of personal data.

Why do we use your data?

We also use your data to analyse your use of the Can’t Wait to Learn Ukraine game, based on which we can further develop and improve. We do not share your data with 3rd party tracking solutions.

In addition, we use your data to ensure the app remains secure, fast and available. This use is based on our justifiable interest to ensure the quality of our app and to guarantee the availability, integrity and confidentiality of the data we process.

We do not use your data for marketing purposes and will not sell your data to others.

How long do we keep your data?

We do not store your personal data.

Who has access to your data?

Our Monitoring & Evaluation Officer may access your (anonymous) data to ensure we get an accurate presentation of the de-identified aggregate data summaries.

We are hosting the data on Microsoft Azure cloud hosting based in the EU..

In addition, we may share your data for research and development purposes. If so, we will only share anonymised data, meaning the data can never be traced back to an individual.

The government or other parties may also legally require us to show your data. We would only share this anonymous data if necessary.

How do we protect your data?

At War Child, safety is paramount. This also applies to your data. That’s why we only store your data on secure databases, use firewalls, apply automatic periodic updates and constantly work on measures to ensure it remains safe. These measures may be technical or physical, or in making our colleagues aware of the importance of data security.

Questions and requests

We are delighted to answer any questions. You may also wish to contact us if you:

 • object to us processing your data
 • want to revoke previous consent
 • want to correct or supplement your data
 • want us to delete your data
 • want to have your data transferred to another party

Please contact us at:

Stichting War Child
Customer service, Koen Nomden
Helmholtzstraat 61-G
1098 LE Amsterdam
+31 (0)20 4227777
yourrights@warchild.nl

If you are not satisfied with how we are handling your data or have another complaint relating to your personal data, you can file a complaint with the Dutch Data Protection Authority.